Adoptievoorwaarden

Adoptievoorwaarden Stichting Hobodogs

 • De adoptant zal de hond een goed en liefdevol thuis geven en zal de hond niet gebruiken om te fokken, jagen of te racen. De adoptant laat de hond niet gebruiken voor dierproeven of zakelijke doeleinden.
 • De adoptant zal er voor zorg dragen dat de hond alle nodige medische zorg krijgt alsmede de vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de hond en zijn omgeving en dit te laten registreren in het hondenpaspoort.
 • De stichting is na overdracht van de hond niet verantwoordelijk voor het betalen van gemeentelijke hondenbelasting en het doen van aangifte hiervan.
 • De adoptant verplicht zich na overdracht van de hond tot het laten registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar naam bij de Nederlandse databank voor gezelschapsdieren (NDG) door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier op de website www.databankgezelschapsdieren.nl of te verkrijgen bij een dierenarts. De kosten hiervan zijn voor rekening van de adoptant.
 • De adoptant zal de hond de nodige verzorging en beweging geven en zal de hond laten verblijven en laten overnachten op een plek in overeenstemming met zijn/haar ras en grootte.
 • De honden die geadopteerd worden bij Hobodogs zijn gevaccineerd, gechipt en hebben een reisdocument/paspoort. De hond is getest op Leishmania, Erlichia en Filaria. De geadopteerde honden zijn, indien mogelijk, gesteriliseerd/gecastreerd voor ze naar Nederland komen. Wanneer een hond, om welke reden dan ook, niet is gesteriliseerd/gecastreerd bij aankomst in Nederland, dan is de adoptant dit verplicht te laten doen wanneer het medisch verantwoord is.
 • De stichting is niet aansprakelijk voor de medische kosten die gemaakt worden na overdracht van de hond aan de adoptant in Nederland.
 • De stichting biedt nazorg aan de adoptant. De adoptant zal de stichting op de hoogte houden van het welzijn van de hond.
 • De adoptant is zich ervan bewust dat het verboden is de hond aan derden af te staan of te verkopen zonder schriftelijke toestemming van de stichting. Mocht het zo zijn dat de adoptant, door welke omstandigheden dan ook, afstand wil/moet doen van de hond, dan zal de stichting zich inzetten voor herplaatsing. De adoptant zal tot het moment van herplaatsing zorg dragen voor de hond. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het retourneren van het betaalde adoptiegeld, uitzonderingen daargelaten en ter beoordeling door Hobodogs.
 • De adoptant brengt de stichting op de hoogte van het overlijden van de hond. Euthanasie is alleen toegestaan indien er sprake is van ondraaglijk lijden.
 • Hobodogs heeft het recht een huisbezoek te doen zowel voor als na de overdracht van de hond, en kan en mag de hond terug nemen zonder gerechtelijke tussenkomst en de adoptie overeenkomst ontbinden indien adoptant zich niet houdt aan de voorwaarden overeengekomen in deze overeenkomst.
 • De adoptant is verplicht zich in geval van verhuizing dit via een adreswijziging door te geven aan de stichting.
 • De adoptant is verplicht een veiligheidstuig te gebruiken bij en na  aankomst. Informatie over een veiligheidstuig kunt u bij ons opvragen. Zonder een goedgekeurd veiligheidstuig kunt u de hond niet meenemen.
 • Tot slot: De informatie over de hond is door de stichting met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij is de stichting grotendeels afhankelijk van de informatie die haar verstrekt wordt door de shelter waaruit de hond afkomstig is. Aan deze informatie kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend en de stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Geen enkele mondelinge afspraak kan deze overeenkomst veranderen. Veranderingen moeten schriftelijk door Hobodogs worden afgegeven indien het nodig om de tekst van een paragraaf van deze overeenkomst te veranderen. Geen enkele verandering in één of meer paragrafen heeft gevolgen voor andere paragrafen van deze overeenkomst.