Adoptievoorwaarden

Adoptievoorwaarden Stichting Hobodogs

 • Op de datum overdracht neemt de adoptant het bovenomschreven huisdier onder zijn hoede en neemt volledige verantwoordelijkheid.
 • De adoptant zal de hond niet gebruiken om te fokken, jagen of te racen. De adoptant laat de hond niet gebruiken voor dierproeven of zakelijke doeleinden.
 • De adoptant is verplicht een veiligheidstuig te gebruiken bij en na aankomst. Informatie over een veiligheidstuig kunt u bij ons opvragen. Zonder een goedgekeurd veiligheidstuig kunt u de hond niet meenemen.
 • De adoptant verplicht zich na overdracht van de hond tot het laten registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar naam bij de Nederlandse databank voor gezelschapsdieren (NDG) door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier op de website www.databankgezelschapsdieren.nl. De kosten hiervan zijn voor rekening van de adoptant.
 • De honden die geadopteerd worden bij Stichting Hobodogs zijn gevaccineerd, gechipt en hebben een reisdocument/paspoort. De hond is getest op Leishmania, Erlichia en Filaria.
 • De geadopteerde honden zijn, indien mogelijk, gesteriliseerd/gecastreerd voor ze naar Nederland komen. Wanneer een hond, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld door leeftijd van de hond), niet is gesteriliseerd/gecastreerd bij aankomst in Nederland, dan is de adoptant dit verplicht te laten doen wanneer het medisch verantwoord is.
 • Indien, door welke omstandigheden ook, de adoptant niet meer in staat is voor bovengenoemd dier te zorgen, neemt hij te allen tijde contact op met Stichting Hobodogs zodat gezamenlijk naar een goede oplossing gezocht kan worden.
 • De adoptant zal op zijn/haar kosten het dier duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen geldende maatstaven voor een goede verzorging van het huisdier, zoals voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting.
 • De adoptant zal voor zijn/haar rekening bij ziekte van het dier zorgen voor passende diergeneeskundige behandeling.
 • De adoptant is verplicht zich in geval van verhuizing dit via een adreswijziging door te geven aan de stichting.
 • De adoptant zal bij gedragsproblemen direct contact opnemen met Stichting Hobodogs en/of een gedragsdeskundige, zodat in een vroeg stadium advies kan worden gegeven.
 • De adoptant zal het dier niet mogen laten inslapen wegens door haar bevinden van ongewenst gedrag, zonder voorafgaand overleg en schriftelijke toestemming van Stichting Hobodogs.
 • Ook als de adoptant het dier wil laten inslapen wegens ziekte, dient zij van tevoren contact op te nemen met Stichting Hobodogs.
 • De adoptant zal het dier niet mogen verkopen, nog aan derden overdragen, anders dan tijdelijk, wegens ziekte en/of vakantie.
 • Stichting Hobodogs is niet aansprakelijk voor enigerlei schade door het dier aan de adoptant, diens gezinsleden en/of eigendommen, daaronder begrepen zaken van derden die de adoptant tijdelijk of blijvend onder diens beheer of toezicht heeft, toegebracht.
 • Stichting Hobodogs is te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de gestelde voorwaarden
 • De informatie over de hond is door de stichting met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij is de stichting grotendeels afhankelijk van de informatie die haar verstrekt wordt door de shelter waaruit de hond afkomstig is. Aan deze informatie kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend en de stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
 • Bij niet-nakoming door de adoptant van enige bepaling dezer voorwaarden heeft Stichting Hobodogs het recht, het dier zonder vooraf gedane opzegging op te eisen, weg te halen en wederom onder zijn hoede te nemen, op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden. Zonder restitutie van een eventueel adoptie bedrag. Met een en ander eindigt tevens deze overeenkomst.

 

 

Geen enkele mondelinge afspraak kan deze overeenkomst veranderen. Indien het nodig is om de tekst van een paragraaf van deze overeenkomst te veranderen kunnen deze alleen schriftelijk door Stichting Hobodogs worden afgegeven Geen enkele verandering in één of meer paragrafen heeft gevolgen voor andere paragrafen van deze overeenkomst.